نرم افزار حقوق و دستمزد:

نرم افزار حقوق و دستمزد یک گزینه درخواستی hست که به نرم افزار حضور و غیاب اضافه شده .این برنامه دارای بخشهایی از قبیل ضرایب محاسبات( که برای هر کدام از فیلدهای کارکرد میتوان ضریبی را مشخص کرد) کارگزینی ( بسته به نیاز شرکت میتوان فیلدهایی از قبیل حق اولاد و حق مسکن و خواربار و سنوات و ... را تعریف کرد) و کسر و اضافه ( فیلدهایی که به حقوق اضافه شده و مقدار ان هر ماه ممکن است متفاوت باشد و فیلدهایی مثل جریمه ، مساعده و بیمه و ... که از حقوق کسر میشود ) و ... دارد . حقوق و دستمزد اطلاعات کارکرد پرسنل را از قسمت حضور و غیاب گرفته و بر اساس تنظیماتی که برای هر شخص انجام داده ایم ، حقوق پرسنل را محاسبه میکنید . برخی امکانات را در زیر میبینید

 

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد :

• امکان تعریف ضرایب متفاوت برای اضافه کار و کسر کار برای تک تک پرسنل

• امکان طراحی فیش حقوقی به دلخواه و قرار دادن آرم شرکت در فیش حقوقی

• امکان تنظیم محاسبه بیمه و مالیات به صورت اتوماتیک طبق حقوق و یا وارد کردن دستی

• امکان تنظیم محاسبه مالیات به صورت اتوماتیک طبق حقوق و یا وارد کردن دستی

• امکان وارد کردن حقوق پرسنل به صورت گروهی و فردی

• امکان تنظیم فرمول محاسبه حقوق برای تک تک پرسنل

• امکان چاپ فیش حقوقی برای پرسنل بر اساس فرمول تنظیم شده

• امکان چاپ لیست حقوق پرسنل و ذخیره در فایل Excel

• امکان چاپ فیلدهای انتخابی در گزارش لیست حقوق پرسنل

• امکان تنظیم برای گرفتن اتوماتیک پشتیبانی از اطلاعات

• امکان پشتیبان گیری و بازیابی دستی اطلاعات