تاریخ ارسال دستگاههای تعمیری در تیر ماه شنبه 25 تیر و در مرداد ماه چهارشنبه 12 مرداد می باشد. برای ارسال دستگاه با شماره ۹۱۲۴۰۶۸۴۵۷ هماهنگ نمایید