نرم افزار حضور و غیاب تحت وب

نرم افزار حضور و غیاب تحت وب

با نصب این نرم افزار ، پرسنل می توانند با استفاده از نام کاربری و رمز خود اطلاعات ورود و خروج خود را ببینند و گزارش کارکرد خود را مشاهده کنند .
همچنین کاربران در صورت عدم ثبت ورود و خروج میتوانند درخواست ثبت کنند و در صورتی که مدیران درخواست کاربر را تایید کنند، اطلاعات در نرم افزار ثبت می شود.
همچنین کاربر میتواند درخواست ماموریت یا مرخصی ثبت کنند و پس از تایید مدیر یا مدیران ، ماموریت یا مرخصی در نرم افزار ثبت میشود .
برای نرم افزار تحت وب میتوان کاربرانی به عنوان مدیر مشخص کرد و برای هر کدام از مدیران میتوان سطح دسترسی و افراد زیر مجموعه را مشخص کرد .

مدیران با ورود به برنامه تحت وب میتوانند درخواستهای زیر مجموعه خود را ببینید و در صورت نیاز درخواستهای آنها را تایید یا رد کنند. و همچنین میتوانند گزارش کارکرد زیر مجموعه خود و افراد حاضر و غایب را مشاهده کنند.

مدیران علاوه بر مشاهده کارکرد و ورود و خروج افراد زیر مجموعه، میتوانند گزارش کارکرد خود را نیز مشاهده کنند .

محصولات مشابه