حضور و غیاب- تعریف کاربران

حضور و غیاب- تعریف کاربران

حضور و غیاب- تعریف کاربران


حضور و غیاب- تعریف کاربران

حضور و غیاب- تعریف کاربراندر صورتي که نسخه نرم افزار تک کاربره باشد (Free و Base ) فقط کليد ويرايش کاربر ديده مي شود که مي توان رمز ورود به نرم افزار را تغيير داد . ولي اگر نسخه نرم افزار چند کاربره باشد (Profetional يا Full ) در اين بخش دکمه هايي براي ايجاد کاربر جديد و تغيير رمز يک کاربر و ... وجود دارد .


ايجاد کاربر : با زدن اين دکمه مي توان کاربر جديدي براي نرم افزار ايجاد کرد. ويرايش کاربر : حذف کاربر : با زدن اين دکمه مي توان کاربر که انتخاب شده است را حذف کرد. محدوده دسترسي : با زدن اين دکمه مي توان دسترسي کاربر انتخاب شده را مشخص کرد .مثلا مي توان تنظيم کرد که کاربر انتخاب شده به چه قسمتهايي از نرم افزار مي تواند وارد شود و چه عملياتي را مي تواند انجام دهد . گروه هاي مجاز : با زدن اين دکمه مي توان مشخص کرد که کاربر انتخاب شده به چه گروه هايي دسترسي دارد .