حضور و غیاب- تنظیمات

حضور و غیاب- تنظیمات

حضور و غیاب- تنظیمات


حضور و غیاب- تنظیمات

حضور و غیاب- تنظیماتدر اين قسمت هر يک از بخشهاي تنظيمات نرم افزار را توضيح ميدهيم.نحوه دريافت اطلاعات :

حالت پيش فرض : در اين حالت برنامه نوع ورود و خروج را از روي کليدهاي زده شده به هنگام ورود و خروج ثبت ميکنيد . يعني اگر هنگام ورود دکمه مرخصي زده شود ، برنامه تردد را ورود مرخصي ثبت ميکند .

نوع ورود يا خروج از روي دستگاه انتخاب شود : در اين حالت بايد در تنظيمات کليدهاي دستگاه يک کليد را با کد 1 براي ورود و يک کليد با کد 2 براي خروج تنظيم کرد .و پرسنل بايد کليد هنگام ورود و خروج نوع تردد را انتخاب کنند بعد اثر انگشت يا کارت بزنند .يعني هنگام ورود ابتدا دکمه ورود را بزنند بعد تردد را ثبت کنند و همينطور هنگام خروج . اين حالت براي جاهايي که شيفتهاي منظمي ندارند و شيفت شب نيز دارند و همينطور بيمارستانها که جابجايي شيفت زيادي دارند مناسب است . فقط ورود و خروج ثبت شود : ماموريت و مرخصي ثبت شده در دستگاه نياز به تاييد داشته باشد : در اين حالت برنامه نوع ورود و خروج را همانند گزينه پيش فرض ثبت ميکند ولي برنامه منتظر ميماند که اپراتور ماموريت يا مرخصي ثبت شده توسط پرسنل را در قسمت اصلاح ورود و خروج تاييد کند. در تخليه اطلاعات فقط رکوردهاي جديد دريافت شود : در صورت انتخاب اين گزينه ، برنامه پس از تخليه اطلاعات ثبت ميکند که تا چه زماني اطلاعات را از دستگاه تخليه کرده و در تخليه هاي بعد از تاريخ ذخيره شده به بعد تخليه مي شود . اين کار مدت زمان تخليه اطلاعات را کم مي کند. نمايش رنگي گزارشات : در صورت انتخاب اين گزينه بعضي از ستونهاي گزارش ها به صورت رنگي نمايش داده ميشود ولي اگر اين گزينه را از انتخاب خارج کنيم ، برنامه تمام ستونها را به صورت سفيد نمايش مي دهد . پس از تغيير اين گزينه بايد يک بار نرم افزار را ببنديم تا تغيير اعمال شود . عمليات کاربر در ديتابيس ذخيره شود: در صورت انتخاب اين گزينه تمام عملياتي که کاربر در نرم افزار انجام ميدهد ثبت شده و قابل گزارشگيري مي باشد(تمام ويرايشها و حذف ها و اطلاعاتي که ثبت ميشوند ذخيره مي شود).و در صورتي که نخواهيم حجم بانک اطلاعاتي را زياد کنيم مي توانيم اين تيک را برداريم تا اين عمليات ذخيره نشوند . اضافه کردن دستي اضافه کار : در صورت انتخاب اين گزينه در قسمت گزارش گيري دکمه اضافه کردن اضافه کار نمايش داده ميشود که ميتوان براي پرسنل خاصي اضافه کار به صورت تشويقي در ماه خاصي خارج از کارت ثبت کرد که به مجموع اضافه کار آن شخص اضافه ميشود . محدوديت اضافه کار : در مشخصات افراد براي هر پرسنل ميتوان محدوديت اضافه کار در روز را مشخص کرد .اين محدوديت براي تمام روزهاي عادي يکسان است و براي تمام روزهاي تعطيل نيز يکسان است . در صورتي که بخواهيم براي هر تاريخ سقف مرخصي جداگانه در نظر بگيريم گزينه محدوديت اضافه کار به صورت ... را انتخاب مي کنيم . محدوديت اضافه کار غير فعال : محدوديت اضافه کار بصورت همه غير مجاز بجز موارد وارد شده : با انتخاب اين گزينه دکمه محدوديت اضافه کار در قسمت گزارش گيري اضافه مي شود . کاربر مي تواند براي روزهاي خاصي که مي خواهد سقف اضافه کار به صورت 4 رقمي وارد کند.و در روزهايي که سقف وارد نميکند اضافه کار محاسبه نمي شود (0000 در نظر گرفته مي شود ). محدوديت اضافه کار بصورت همه مجاز بجز موارد وارد شده : با انتخاب اين گزينه دکمه محدوديت اضافه کار در قسمت گزارش گيري اضافه مي شود . کاربر مي تواند براي روزهاي خاصي که مي خواهد سقف اضافه کار به صورت 4 رقمي وارد کند.و در روزهايي که سقف وارد نميکند اضافه کار نا محدود در نظر گرفته مي شود (2400 در نظر گرفته مي شود ). عنوان ماموريت ها : اسم ماموريت روزانه و ساير موارد را مي توان در گزارش ها تغيير داد. محاسبه کارکرد بيش از 24 ساعت در شيفت تعطيل فعال باشد : در صورت انتخاب اين گزينه پرسنل ساعتي مي توانندفاصله ورود و خروج بيشتر از 24 ساعت داشته باشند . ترددها فقط يک بار قابل ويرايش باشند : نمايش تنظيمات پيشرفته در نرم افزار : با انتخاب اين گزينه بعضي آپشن ها در قسمتهاي مختلف نرم افزار اضافه ميشوند از جمله در قسمت مشخصات افراد و شيفتها . عدم نمايش ستاده ها در گزارشات : با انتخاب اين گزينه ويرايش هاي انجام شده در نرم افزار به صورت نارنجي و همچنين در قسمت اضافه کار به صورت ستاره دار نمايش داده نمي شوند . نمايش نام شرکت در گزارشات : با انتخاب اين گزينه نام شرکت در بالاي گزارش ها و فيش حقوقي حقوق دستمزد نمايش داده نمي شود . براي اعمال اين گزينه بايد يک بار نرم افزار را ببنديد و مجدد باز کنيد . ارسال اس ام اس ...... : در صورتي که بخواهيم از طريق پنل اس ام اس اطلاعاتي از قبيل ورود و خروج ها ، تاخير ، غيبت و ... را به شماره خاصي (مثلا در مدارس براي والدين و شرکتها براي مدير)ارسال کند مي توان مشخص کرد که از طريق چه پنلي ارسال شود و با وارد کردن اطلاعات اکانت در مقابل آن ، اين کار را انجام داد (دامنه و شماره اختصاصي و نام کاربري و رمز ). متن SMS ورود و خروج - تاخير - غيبت : هنگام ار سال SMS برنامه يک متن را به صورت پيش فرض دارد که ابتداي آن را مي توانيد تغيير دهيد.( تردد محمد زماني در تاريخ 95/08/10 ساعت 10:20 ثبت شد) . تنظيمات سرور : با کليک بر روي اين دکمه ، اطلاعات SQL (نام کاربري ًُSQL , مرز کاربري SQL و نام سرور ) را مي توان ديد و در صورت نياز ويرايش کرد . به روز رساني جداول وب : در صورتي که نرم افزار حضور و غياب تحت وب داشته باشيم با زدن اين گزينه جداول آن در صورت نياز به روز مي شوند