حضور و غیاب- ماموریت مرخصی روزانه

حضور و غیاب- ماموریت مرخصی روزانه

حضور و غیاب- ماموریت مرخصی روزانه


حضور و غیاب- ماموریت مرخصی روزانه

حضور و غیاب- ماموریت مرخصی روزانهبراي ثبت و ديدن ليست و تعداد روز مرخصي و ماموريت گرفته شده توسط پرسنل از اين قسمت استفاده مي کنيم . ابتدا پرسنل مورد نظر را از قسمت نمايش ماموريت و مرخصي انتخاب مي کنيم و از تاريخ تا تاريخ را نيز مشخص ميکنيم. در قسمت محدوده انتخاب شده تعداد ماموريت و مرخصي هاي پرسنل انتخاب شده نمايش داده مي شود و در قسمت سال انتخاب شده نيز تعداد ماموريت و مرخصيهاي پرسنل انتخاب شده نمايش داده مي شود
براي ثبت ماموريت و يا مرخصي روزانه دکمه را ميزنيم و قسمت ثبت ماموريت و مرخصي را پر کرده و کليد تاييد را ميزنيم .