حضور و غیاب- اصلاح ورود و خروج

حضور و غیاب- اصلاح ورود و خروج

حضور و غیاب- اصلاح ورود و خروج


حضور و غیاب- اصلاح ورود و خروج- مشاهده تردد کارکنان

براي ديدن ورود و خروجهاي پرسنل به صورت رديفي و ويرايش اطلاعات ورود و خروج ميتوان از اين قسمت استفاده کرد ولي پيشنهاد ميشود براي اينکار از قسمت اصلاح کارکرد پرسنل استفاده کرد چون در آن قسمت مي توان تمام ترددهاي يک ماه را در يک صفحه به صورت اکسلي ديد و اصلاح کرد و همچنين علاوه بر اصلاح ورود و خروجها ميتوان شيفت را نيز ويرايش کرد و مرخصي و ماموريت روزانه هم ثبت کرد و گزارش گرفت. در قسمت اصلاح کارکرد پرسنل براي هر روز تا 6 تردد قابل نمايش است و در صورتي که يک پرسنل در روز بيش از 6 تردد داشته باشد ترددهاي 7 به بعد در قسمت اصلاح ورود و خروج قابل نمايش و اصلاح مي باشند .

 
براي استفاده از اين صفحه ميتوان پرسنلي که تردد هاي آن را ميخواهيم ببينيم و يا ويرايش کنيم را انتخاب کنيم .و بازه زماني را نيز مشخص کنيم(از تاريخ تا تاريخ )براي ثبت يک تردد روي دکمه ايجاد ورود يا خروج کليک ميکنيم و با وارد کردن تاريخ و ساعت و انتخاب ورود يا خروج يا ... ثبت را ميزنيم. در صورتي که بخواهيم 2 تردد در يک روز ثبت کنيم ايجاد ورود و خروج را ميزنيم.
 

 
براي حذف يک تردد کافي است آن را انتخاب کرده و دکمه حذف را کليک کنيم . براي ويرايش يک تردد کافي است روي آن دابل کليک کنيم. رکوردهاي حذف شده در اين صفحه به صورت زرد رنگ نمايش داده مي شوند و رکوردهاي ويرايش شده به صورت نارنجي. براي بازيابي رکورد حذف شده روي آن کليک راست کرده و بازيابي رکورد حذف شده را ميزنيم . و براي لغو اصلاح انجام شده بر روي يک تردد کافي است روي آن کليک راست کرده و تغييرات لغو شود