لیست مقالات

حضور و غیاب- پشتیبان و بازیابی

BackUpRes

پشتیبان گیری از اطلاعات و بازیابی اطلاعات حضور و غیاب

ادامه مطلب
حضور و غیاب- اصلاح ورود و خروج

EditIO

حضور و غیاب- اصلاح ورود و خروج- مشاهده تردد کارکنان

ادامه مطلب
حضور و غیاب- ماموریت مرخصی روزانه

MM

حضور و غیاب- ماموریت مرخصی روزانه

ادامه مطلب