حضور و غیاب- گزارش گیری

حضور و غیاب- گزارش گیری

حضور و غیاب- گزارش گیری


حضور و غیاب- گزارش گیری

گزارشات پایه


در تب گزارش هاي پايه اطلاعاتي از قبيل مشخصات افراد يا ورود و خروجهاي پرسنل که نياز به محاسبه اطلاعات ندارند را نمايش مي دهد. با انتخاب نوع گزارش و مشخص کردن بازه زماني و فردي ، دکمه نمايش را ميزنيم تا گزارش در خواستي نمايش داده شود يا در فايل ذخيره شود.گزارشات حضور و غیاب

 

وقتي وارد قسمت گزارش گيري مي شويم برنامه وارد تب گزارشات حضور و غياب شده و گزارش کارکرد به صورت روزانه انتخاب ميشود . 2 گزارش در نرم افزار هستند که پر رنگتر از بقيه گزارشهاي موجود در نرم افزار هستند. که گزارش کارکرد به صورت روزانه تمام گزارشهاي موجود در نرم افزار را(مثل کارکرد - اضافه کار- کسر کار - مرخصي و .....) به صورت ريز گزارش داراست و گزارش کارکرد ماهانه تمام گزارش هاي حضور و غياب را به صورت مجموع داراست .


گزارش افرادی که خروج نداشته اند : گزارش افرادی که ورود دارند ولی خروج ندارند

گزارش ورود و خروج های ناقص : گزارش تردد های ناقص (ورود بدون خروج و خروج بدون ورود)

گزارش تاخیر ها :

گزارش کسر کارها : گزارش کسر کار(تاخير و تعجيل خروج و غيبت) را برای پرسنلی که در پایین مشخص میشود نمایش میدهد.اين گزارش هم به صورت ريز گزارش موجود است و هم به صورت مجموع (کلي).

ماموریت ساعتي : گزارش پرسنلی که ماموریت ساعتي در بازه زماني مشخص شده و افراد انتخاب شده داشته اند را نمایش می دهد. اين گزارش به صورت مجموع نيز قابل گزارش گيري است .

گزارش پرسنلی که مرخصي ساعتي در بازه زماني مشخص شده و افراد انتخاب شده داشته اند را نمایش می دهد.اين گزارش به صورت مجموع نيز قابل گزارش گيري است .

گزارش اضافه کارها : گزارش اضافه کار را برای پرسنلی که در پایین مشخص میشود نمایش میدهد.اين گزارش هم به صورت ريز گزارش موجود است و هم به صورت مجموع (کلي).

گزارش غیبت ( عدم حضور در روز ) : گزارش کسانی که امروز غیبت داشته اند.در صورتي که از مقابل آن شيفت خاصي نيز انتخاب شود گزارش افرادي که که در شيفت انتخاب شده ، غيبت دارند را نمايش ميدهند .

گزارش حاضرین ( حضور در روز ) : گزارش کسانی که امروز حضور دارند .در صورتي که از مقابل آن شيفت خاصي نيز انتخاب شود گزارش افرادي که که در شيفت انتخاب شده ، حضور دارند را نمايش ميدهند .

گزارش تعجیل خروج : گزارش کسانی که تعجیل خروج داشته اند و زودتر از پایان شیفت خروج زده اند

گزارش افرادی که غذا رزرو کرده اند :گزارش افرادی که غذا رزرو کرده اند ( مربوط به نرم افزار غذاخوری )

گزارش مرخصی بیش از - : - ساعت : گزارش کسانی که بیش از ساعت مشخص شده مرخصی داشته اند

گزارش کارکرد به صورت روزانه : گزارش کارکرد یک ماه برای هر شخص در یک صفحه به صورت جداگانه نمایش می دهد

گزارش کارکرد ماهانه : جمع گزارش یک ماه را برای کل پرسنل در یک ردیف نشان می دهد

انتخاب مواردی که میخواهید نمایش داده شود : در این قسمت میتوانید مواردی که میخواهید در جدول گزارش به شما نشان داده شود انتخاب کنید

ماموریت روزانه : گزارش پرسنلی که ماموریت روزانه داشته اند را نمایش می دهد

محاسبه طبق ضرایب : با انتخاب این گزینه تمام محاسبات طبق ضرایب که در مشخصات افراد تعریف شده، محاسبه می شود

 تبدیل غیبت ها به مرخصی: با انتخاب این گزینه تمامی غیبتها به مرخصی تبدیل می شود (یعنی تاخیرها نیز به مرخصی تبدیل می شود). این گزینه برای افرادی اعمال می شود که در مشخصات افراد تیک مربوطه را زده باشند