حضور و غیاب- مانده مرخصی

حضور و غیاب- مانده مرخصی

حضور و غیاب- مانده مرخصی


حضور و غیاب- مانده مرخصی

حضور و غیاب- مانده مرخصیدر قسمت مانده مرخصي ميتوان گزارش مرخصي هاي استفاده شده به صورت ساعتي و روزانه و بصورت مجموع و همچنين مانده مرخصي تا پايان ماه و سال را تهيه کرد .


در اين تب تنظيمات اوليه را يک بار انجام داده . مثلا بايد مشخص کنيم که هر شخص در سال چند ساعت مي تواند مرخصي استفاده کند و غيره . براي اين منظور ابتدا مقدار پيش فرض سقف مرخصي در سال و حداکثر ساعت انتقال مرخصي به سال بعد را مشخص مي کنيم و تاييد را ميزنيم سپس دکمه مقدار دهي اوليه را ميزنيم .


در پنجره زير ميتوان سقف مرخصي (حداکثر مرخص در سال ) -حد اکثر انتقال (مقداري که هر سال ميتوان به سال بعد منتقل کرد و ذخيره کرد -ذخيره مرخصي (مقدار مانده مرخصي در سالهاي قبل را مشخص کرد . نکته : در صورتي که پرسنلي مثلا در تاريخ 95/06/01 استخدام ميشود (پرسنل شماره 2 در شکل زير) ديگر 191 ساعت مرخصي در سال نبايد داشته باشد . براي رفع اين مشکل کافي است که در قسمت مشخصات افراد قسمت و تب اطلاعات استخدامي ، تاريخ استخدام را به صورت 6 رقمي وارد مي کنيم مثلا اول شهريور 95 را به صورت 950601 وارد ميکنيم .


در اين تب افرادي که مي خواهيم گزارش مرخصي آنها را بگيريم انتخاب کرده و دکمه نمايش را ميزنيم تا گزارش مرخصي استفاده شده و مانده مرخصي محاسبه شود . بازه زماني را هم مي توان با از ماه تا ماه مشخص کرد . و همچنين مي توان اين گزارش را به صورت مجموع گرفت .