حضور و غیاب- اصلاح کارکرد پرسنل

حضور و غیاب- اصلاح کارکرد پرسنل

حضور و غیاب- اصلاح کارکرد پرسنل


حضور و غیاب- اصلاح کارکرد پرسنل


براي انجام کليه اصلاحات بر روي کارکرد پرسنل ميتوان از اين قسمت استفاده کرد .


براي شروع ابتدا پرسنلي را انتخاب مي کنيم و از تاريخ تا تاريخ را نيز تنظيم ميکنيم .(در صورتي که از تاريخ را تنظيم کنيم و تيک يک ماه را بزنيم به صورت اتوماتيک تا تاريخ تنظيم مي شود ).با اين کار اطلاعات کارکرد پرسنل در آن بازه زماني نمايش داده ميشود .يعني هم شيفت کاري در روزهاي مختلف و ورود و خروجها پرسنل و ماموريت و مرخصي ها نمايش داده مي شود .

حال ميتوان اصلاحات لازم را انجام داد و در نهايت براي ثبت تغييرات داده شده دکمه ثبت نهايي تغييرات را مي زنيم . در صورت نياز مي توان گزارش کارکرد به تفکيک روز را نيز گرفت .

براي ثبت تردد جديد در تاريخ خاص مي توان بر روي اولين تردد خالي در رديف آن تاريخ ساعت ورود يا خروج مورد نظر را به صورت 4 رقمي ثبت کرد .به عنوان مثال اگر بخواهيم در تاريخ 95/07/17 ساعت 7:05 يک ورود ثبت کنيم بايد روي اولين ستون تردد خالي آن تاريخ کليک کرد و ساعت را 0705 وارد کرد و سپس کليد Enter را مي زنيم و براي تعيين نوع ورود يا خروج مي توان از راهنماي ثبت تردد استفاده کرد يعني اگر ورود مي خواهيم ثبت کنيم کليد F1 روي کيبورد را ميزنيم .

براي ويرايش ساعت يک تردد کافي است آن را انتخاب کرده و ساعت جديد را به صورت 4 رقمي وارد کرد و Enter را زد . براي ويرايش نوع تردد (ورود يا خروج يا ورود مرخصي يا خروج مرخصي يا ... )ميتوان آن تردد را انتخاب کرد و با کليدهاي F1 براي ورود و F2 براي خروج و ... نوع را مشخص مي کنيم .و همچنين مي توان با کليک راست بر روي نوع ورود يا خروج آن را تغيير داد. براي ثبت ماموريت يا مرخصي به صورت روزانه ( يک روز کامل ) روي تردد 1 تاريخ مورد نظر کليک مي کنيم براي ثبت ماموريت روزانه دکمه F7 و براي ثبت مرخصي روزانه دکمه F8 و .... را ميزنيم و همچنين مي توان با کليک راست کردن بر روي ستون روزانه ، رديف تاريخ مورد نظر نوع مرخصي يا ماموريت را انتخاب کرد .

براي تغيير شيفت يک روز پرسنل کافي است که چند بار کليک بر روي شيفت آن روز کليک کنيم تا يک منو کنار نام شيفت ايجاد شود و با کليک بر روي آن منو مي توان شيفت آن رو را تغيير داد . در نهايت بعد از تمام تغييرات انجام شده براي ذخيره آنها کافي است که دکمه ثبت نهايي تغييرات را بزنيم .

فلش جلوي از تاريخ ، مقدار از تاريخ و تا تاريخ را يک ماه کم مي کند. فلش جلوي تا تاريخ ، مقدار از تاريخ و تا تاريخ رايک ماه اضافه مي کند. فلش چپ و راست زير شماره پرسنل کارکرد نفر قبلي و بعدي را نمايش ميدهد .