حضور و غیاب- پشتیبان و بازیابی

حضور و غیاب- پشتیبان و بازیابی

حضور و غیاب- پشتیبان و بازیابی


پشتیبان گیری از اطلاعات و بازیابی اطلاعات حضور و غیاب

تهیه پشتیبانهنگام ورود به نرم افزار حضور و غياب ، برنامه يک Backup صبح و يکي بعدازظهر ميگيرد و اين فايل را در مسير نرم افزار داخل پوشه Backup ذخيره ميکند (در صورتي که مسير پيشفرض را در تنظيمات نرم افزار تغيير داده باشيم در مسيري که در قسمت تنظيمات نرم افزار وارد شده است فايل پشتيبان ذخيره ميشود).

نکته: در صورتي که به صورت کلاينت و سروري از نرم افزار استفاده مي کنيم، برنامه فقط بر روي سرور فايل Backup ميگيرد و روي کلاينت حتي اگر به صورت دستي هم بخواهيم Backup نمي گيرد .براي رفع اين مشکل مي توان يک پوشه را روي سرور به صورت Full Share تنظيم کرد و آدرس شبکه اي آن پوشه را در قسمت تنظيمات نرم افزار در قسمت مسير پيش فرض يک آپ اتوماتيک وارد کرد. در اين صورت از روي کلاينت هم در اين مسيرBackup گرفته ميشود . (مسير شبکه اي مثل Server\Backup\\ ) در قسمت تهيه پشتيبان مي توان ابتدا مسير ذخيره و نام فايل پشتيبان را مشخص کرد (با کليک بر روي شکل ديسکت شماره 1). سپس با زدن دکمه ذخيره شازي (شماره2) ، فايل پشتيبان در مسير مشخص شده ذخيره مي شود .


بازیابی پشتیبان
هنگام تعويض ويندوز و مواقع ضروري ميتوان با استفاده از اين قسمت اطلاعات نرم افزار را بازيابي کرد . براي اين کار ابتدا وارد تب بازيابي اطلاعات شده و علامت پوشه را ميزنيم و محل و فايل Backup را مشخص مي کنيم(شماره1). سپس دکمه بازيابي اطلاعات را ميزنيم تا اطلاعات قبلي بازيابي شود .اين کار ممکن است 1 تا 2 دقيقه طول بکشد .